สุขอินประภัย, and ลีนาราชพรชนิตว์. 2022. “ปัจจัยความสำเร็จในการจัดบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย *”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29 (1), 1-17. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/512.