หลิมวิจิตรเสาวภา. 2022. “การจัดการความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29 (1), 19-46. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/514.