คลังธนบูรณ์วชิราภรณ์. 2022. “การสำรวจการจัดการศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาข้อมูล (Data Curation) ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย *”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29 (1), 47-64. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/516.