บุญประเสริฐ คมเดช, วิภาวินน้ำทิพย์, วัฒนกุลเจริญ ทวีวัฒน์, and รพีพิศาล โกวิท. 2022. “การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29 (1), 79-98. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/528.