พรพิมลเทพวชิราวรรณ, and ตัวงามพีรพงษ์. 2022. “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จากข้อมูลสิทธิบัตร”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29 (1), 113-29. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/529.