สันธิ เรณุกา, and ลีนาราช พรชนิตว์. 2022. “สมรรถนะการรู้ดิจิทัลสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย *”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29 (1), 131-54. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/532.