นาคธนศรีสุภา. 2021. “การจัดการความรู้จักสานตะกร้าหวายลายวิจิตร: กรณีศึกษา หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี”. Information - อินฟอร์เมชั่น 28 (2), 143-60. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/539.