ศรีวรเดชไพศาลนิติยา. 2021. “แวดวงสำนักฯ”. Information - อินฟอร์เมชั่น 28 (2), 163-67. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/541.