สงเคราะห์รุ่งเรือง. 2022. “การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *”. Information - อินฟอร์เมชั่น 29 (1), 99-112. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/544.