เพชรชื่นสกุลสุภาวดี, and กาญจนพิชิตนิสาชล. 2023. “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC)”. Information - อินฟอร์เมชั่น 30 (1), 18-33. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/588.