ไชยแสงบุปผา. 2023. “การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”. Information - อินฟอร์เมชั่น 30 (1), 34-48. http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/590.