เหลืองอุบลร. and เทียมแก้ว น. (2019) “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 21(1), pp. 12-18. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/145 (Accessed: 3March2024).