น้อยบัวทิพย์ม., แสนวาศ., เหลืองอุบลร., นามษรป., เทียมแก้วน. and กลางเคื่อม จ. (2019) “การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 14(1), pp. 32-40. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/204 (Accessed: 3October2023).