จันท์เทวนุมาส บ. and ท้วมสุขก. (2020) “ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 27(2), pp. 23-39. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/461 (Accessed: 20April2021).