สายสิงห์จ. (2021) “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(1), pp. 131-152. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/499 (Accessed: 3December2021).