สุขอินป. and ลีนาราชพ. (2022) “ปัจจัยความสำเร็จในการจัดบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย *”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), pp. 1-17. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/512 (Accessed: 5October2022).