หลิมวิจิตรเ. (2022) “การจัดการความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), pp. 19-46. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/514 (Accessed: 5October2022).