สุทธิประภาก. (2022) “แนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น *”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), pp. 65-78. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/519 (Accessed: 5October2022).