บุญประเสริฐ ค., วิภาวินน., วัฒนกุลเจริญ ท. and รพีพิศาล โ. (2022) “การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), pp. 79-98. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/528 (Accessed: 3October2023).