พรพิมลเทพว. and ตัวงามพ. (2022) “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จากข้อมูลสิทธิบัตร”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), pp. 113-129. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/529 (Accessed: 5October2022).