สันธิ เ. and ลีนาราช พ. (2022) “สมรรถนะการรู้ดิจิทัลสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย *”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), pp. 131-154. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/532 (Accessed: 5October2022).