ห้วยหงษ์ทองส. and เควียเซ่น ก. (2022) “การวิเคราะห์และจัดระบบความรู้วัฒนธรรมร่วม ด้านประเพณีของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), pp. 155-173. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/535 (Accessed: 5October2022).