นาคธนศ. (2021) “การจัดการความรู้จักสานตะกร้าหวายลายวิจิตร: กรณีศึกษา หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 28(2), pp. 143-160. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/539 (Accessed: 7July2022).