สงเคราะห์ร. (2022) “การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 29(1), pp. 99-112. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/544 (Accessed: 5October2022).