เพชรชื่นสกุลส. and กาญจนพิชิตน. (2023) “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC)”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 30(1), pp. 18-33. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/588 (Accessed: 3March2024).