ไชยแสงบ. (2023) “การพัฒนาชุดสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”, Information - อินฟอร์เมชั่น, 30(1), pp. 34-48. Available at: http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/590 (Accessed: 3March2024).