[1]
เหลืองอุบลร. and เทียมแก้ว น., “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554”, information, vol. 21, no. 1, pp. 12-18, Aug. 2019.