[1]
น้อยบัวทิพย์ม., แสนวาศ., เหลืองอุบลร., นามษรป., เทียมแก้วน., and กลางเคื่อม จ., “การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”, information, vol. 14, no. 1, pp. 32-40, Aug. 2019.