[1]
จันท์เทวนุมาส บ. and ท้วมสุขก., “ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”, information, vol. 27, no. 2, pp. 23-39, Dec. 2020.