[1]
สายสิงห์จ., “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต”, information, vol. 28, no. 1, pp. 131-152, Jun. 2021.