[1]
สุขอินป. and ลีนาราชพ., “ปัจจัยความสำเร็จในการจัดบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย *”, information, vol. 29, no. 1, pp. 1-17, Jun. 2022.