[1]
หลิมวิจิตรเ., “การจัดการความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”, information, vol. 29, no. 1, pp. 19-46, Jun. 2022.