[1]
สุทธิประภาก., “แนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น *”, information, vol. 29, no. 1, pp. 65-78, Jun. 2022.