[1]
บุญประเสริฐ ค., วิภาวินน., วัฒนกุลเจริญ ท., and รพีพิศาล โ., “การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *”, information, vol. 29, no. 1, pp. 79-98, Jun. 2022.