[1]
พรพิมลเทพว. and ตัวงามพ., “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จากข้อมูลสิทธิบัตร”, information, vol. 29, no. 1, pp. 113-129, Jun. 2022.