[1]
สันธิ เ. and ลีนาราช พ., “สมรรถนะการรู้ดิจิทัลสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย *”, information, vol. 29, no. 1, pp. 131-154, Jun. 2022.