[1]
นาคธนศ., “การจัดการความรู้จักสานตะกร้าหวายลายวิจิตร: กรณีศึกษา หมู่ 6 ตำบลมหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี”, information, vol. 28, no. 2, pp. 143-160, Dec. 2021.