[1]
สงเคราะห์ร., “การพัฒนาตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานบริการสารสนเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *”, information, vol. 29, no. 1, pp. 99-112, Jun. 2022.