[1]
เพชรชื่นสกุลส. and กาญจนพิชิตน., “การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ หลักสูตรทักษะการรู้สารสนเทศ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยใช้รูปแบบการเรียนการสอนทางไกล ผ่านสื่อออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC)”, information, vol. 30, no. 1, pp. 18-33, Jun. 2023.