เหลืองอุบลร., and เทียมแก้ว น. “ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการของสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 12 ประจำปีการศึกษา 2554”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 21, no. 1, Aug. 2019, pp. 12-18, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/145.