น้อยบัวทิพย์ม., แสนวาศ., เหลืองอุบลร., นามษรป., เทียมแก้วน., and กลางเคื่อม จ. “การประเมินคุณภาพการบริการด้วยแบบจำลอง LibQUAL+ ตามทัศนะของผู้ใช้บริการ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 14, no. 1, Aug. 2019, pp. 32-40, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/204.