จันท์เทวนุมาส บ., and ท้วมสุขก. “ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 27, no. 2, Dec. 2020, pp. 23-39, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/461.