สายสิงห์จ. “การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัยแบบสร้างเครือข่ายงานวิจัยมีชีวิต”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 28, no. 1, June 2021, pp. 131-52, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/499.