สุขอินป., and ลีนาราชพ. “ปัจจัยความสำเร็จในการจัดบริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย *”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 29, no. 1, June 2022, pp. 1-17, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/512.