หลิมวิจิตรเ. “การจัดการความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 29, no. 1, June 2022, pp. 19-46, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/514.