คลังธนบูรณ์ว. “การสำรวจการจัดการศึกษา เรื่อง การดูแลรักษาข้อมูล (Data Curation) ในหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในประเทศไทย *”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 29, no. 1, June 2022, pp. 47-64, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/516.