สุทธิประภาก. “แนวทางการออกแบบบริการห้องสมุดประชาชนสำหรับผู้สูงอายุในจังหวัดขอนแก่น *”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 29, no. 1, June 2022, pp. 65-78, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/519.