บุญประเสริฐ ค., วิภาวินน., วัฒนกุลเจริญ ท., and รพีพิศาล โ. “การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ *”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 29, no. 1, June 2022, pp. 79-98, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/528.