พรพิมลเทพว., and ตัวงามพ. “การวิเคราะห์แนวโน้มเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์จากข้อมูลสิทธิบัตร”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 29, no. 1, June 2022, pp. 113-29, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/529.