สันธิ เ., and ลีนาราช พ. “สมรรถนะการรู้ดิจิทัลสำหรับบรรณารักษ์ห้องสมุดมหาวิทยาลัยวิจัยไทย *”. Information - อินฟอร์เมชั่น, Vol. 29, no. 1, June 2022, pp. 131-54, http://infojournal.kku.ac.th/index.php/information/article/view/532.